دانلود کتاب مرجع و خود آموز خود هیپنوتیزم

منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
تحقیق و مقاله تخمین بعد فرکتالی با استفاده از درخت های چهارتایی به منظور قطعه بندی

تحقیق و مقاله تخمین بعد فرکتالی با استفاده از درخت های چهارتایی به منظور قطعه بندی

تحقیق و مقاله یک الگوریتم زمانبندی لیست پویا برای افراز زمانی در سیستم های نهفته ق

تحقیق و مقاله یک الگوریتم زمانبندی لیست پویا برای افراز زمانی در سیستم های نهفته ق

تحقیق و مقاله تأثیر تغییرپذیری فرآیند ساخت در روشهای اجتناب از نویز همشنوایی در مد

تحقیق و مقاله تأثیر تغییرپذیری فرآیند ساخت در روشهای اجتناب از نویز همشنوایی در مد

تحقیق و مقاله پروتکل یکپارچه مسیریابی و قیمت گذاری پویا در شبکه های مبتنی بر کیفیت

تحقیق و مقاله پروتکل یکپارچه مسیریابی و قیمت گذاری پویا در شبکه های مبتنی بر کیفیت

پاورپوینت عامل های کاهش ازدواج

پاورپوینت عامل های کاهش ازدواج

مقاله و تحقیق روش هاي گمنامي طرح پول ديجيتالي برند در شبكه TCP/IP

مقاله و تحقیق روش هاي گمنامي طرح پول ديجيتالي برند در شبكه TCP/IP

مقاله و تحقیق طراحی باند آنتنهای وسیع حلزونی

مقاله و تحقیق طراحی باند آنتنهای وسیع حلزونی

مقاله بیست هشدار برای زیبا نگه داشتن خود

مقاله بیست هشدار برای زیبا نگه داشتن خود

تصاویری از تمدن فراعنه مصر

تصاویری از تمدن فراعنه مصر

گروه محصول -> فنی و مهندسی -> مهندسی برق

تحقیق استفاده از تکنولوژی Bus Networking در سیستم برق خودروقیمت: ۳۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 9     کد محصول :6384تحقیق استفاده از تکنولوژی Bus Networking در سیستم برق خودرو

چکیده :

 از ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﺪل ﺳﺘﺎره ای (Star) و ﻧﮕﻬﺪاري آن در ﺧﻮدرو ﺑا ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻫزﻳﻨﻪ ﻫـﺎي آن ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﺘﺮ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛﻨـﺪ، ﺿـﺮوري و ﻻزم اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻛﺎراﺗﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي Bus Networking  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺑـﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮد (Node) و اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﻧﻮدﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ  ﺑﺎس(Bus) ﻣﺸﺘﺮك ، دﺳـﺘﻮرات ﻻزم ﺑـﻪ ﭘﻴﻐـﺎم ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮد ﻣﺮﻛﺰي روي ﺑﺎس ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻮدﻫﺎ ارﺳـﺎل ﻣـﻲ ﮔـﺮدد . اﻣﻜـﺎن در ﻳﺎﻓـﺖ  اﻳﻦ ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﻧﻮدﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎلاﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻧﻮد ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ و آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻧﻬﺎ از روي ﺷﻨﺎﺳﻪ، ﭘﻴﻐﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺗـﺸﺨﻴﺺ داده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  اﺳﺎس ﻛﺎر ﺑﺮای اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻚ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫر ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫـﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اوﻟوﻳﺖ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻫﻤﻴﺘـﻲ ﻛـﻪ  ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ دﺳﺘﻮرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه اوﻟوﻳﺖ دﻫﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻨﻴﺖ راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎﻳﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد اﻣﻜـﺎن ﺑﺎﻓﺮﻳﻨﮓ  (Buffering)ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﻐﺎم  در ﻣﺤﻞ ﻧﻮدﻫﺎ در ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻣﻜﺎن رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ او ...

 

فهرست مطالب :

 1. چکیده
 2. مقدمه
 3. معماری نود CAN
 4. عوامل مؤثر در انتخاب سخت افزار
 5. مشخصات فنی IC ها
 6. نتیجه گیری
 7. منابع


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تحقیق استفاده از تکنولوژی Bus Networking در سیستم برق خودرو,Bus Networking,سیستم برق خودرو,CAN Transceiver,CAN Controller,CAN Module Controller,تحقیق استفاده از تکنولوژی Bus Networking در سیستم برق خودرو,دانلود تحقیق استفاده از تکنولوژی Bus Networking در سیستم برق خودرو,تحقیق سیستم برق خودرو,تکنولوژی باس نتویرکینگ,تکنولوژی BUS NETWORKING  تحقیق استفاده از تکنولوژی Bus Networking در سیستم برق خودرو  Bus Networking  سیستم برق خودرو  CAN Transceiver  CAN Controller  CAN Module Controller  تحقیق استفاده از تکنولوژی Bus Networking در سیستم برق خودرو  دانلود تحقیق استفاده از تکنولوژی Bus Networking در سیستم برق خودرو  تحقیق سیستم برق خودرو  تکنولوژی باس نتویرکینگ    
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

پاورپوینت مدیریت

پاورپوینت مدیریت

پاورپوینت مدیریت

حجم:27128KB | بازدید :11

پاورپوینت مدیریت بخشی از متن پاورپوینت : مقدمه  از زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد, برای رفع نيازهای خود همواره در کارهای دسته جمعی و گروهی نياز به هماهنگی و رهبری و در بسياری موارد برنامه ريزی و سازماندهی پيدا کرد. در هر زمينه ای که برای تحقق اهداف دسته...

مجموعه مقالات پیشگوییها و آخرالزمان

مجموعه مقالات پیشگوییها و آخرالزمان

مجموعه مقالات پیشگوییها و آخرالزمان

حجم:11865KB | بازدید :11

مجموعه مقالات پیشگوییها و آخرالزمان   فهرست مطالب  جهان امروز و پیشگوییهای آخرالزمان هزاره گرایی در فلسفه تاریخ مسیحیت نشانه هایی از پایان واقعه آرماگدون پیشگوییهای نوستر آداموس زمزمه های ظهور سیمای کلی دوران ظهور غرب ، سینما و...

کتاب مرجع هر آنچه لازم است درباره ایدز بدانید

کتاب مرجع هر آنچه لازم است درباره ایدز بدانید

کتاب مرجع هر آنچه لازم است درباره ایدز بدانید

حجم:6527KB | بازدید :14

کتاب مرجع هر آنچه لازم است درباره ایدز بدانید بخشی از متن کتاب مرجع هر آنچه لازم است درباره ایدز بدانید : بگذارید از ایدز آشکارا سخن بگوییم و آن را نپوشانیم . این بهترین راه برای عادی ساختن این بیماری و علاج جستن برای آن است . هنوز هم در بسیاری از کشورها ایدز به ایدز...

فرمان كشف حجاب

فرمان كشف حجاب

فرمان كشف حجاب

حجم:5456KB | بازدید :16

سلام در این مقاله درباره ی فرمان كشف حجاب و با موضوعات : تاریخچه ی حجاب نگاه تاریخی به حجاب ستیزی - از رضا خان تا شیراک اسلام و حجاب فلسفه پوشش در اسلام واژه حجاب  سیمای حقیقی مسئله حجاب  زن و حجاب چگونگی حجاب حجاب زن حق الهی پوشش...

گزارش مشروح کارآموزی

گزارش مشروح کارآموزی

گزارش مشروح کارآموزی

حجم:2671KB | بازدید :8

گزارش مشروح کارآموزی (گزارش کارآموزی مقطع کارشناسی گرایش کامپیوتر (نرم افزار)) + فایل های درون گزارش   چکیده همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال...

تحقیق و پژوهش یادگیری برای هزاره نوین

تحقیق و پژوهش یادگیری برای هزاره نوین

تحقیق و پژوهش یادگیری برای هزاره نوین

حجم:2598KB | بازدید :17

یادگیری برای هزاره نوین چالشهای آموزش در قرن بیست و یکم   فهرست مطالب یادگیری برای هزاره نوین : پیشگفتار مقدمه بخش اول مشکلات آموزش امروز گفتار یکم یادگیری برای نظم نوین جهانی گفتار دوم آموزش برای مرحله ی بعدی تکامل گفتار سوم آموزش در نظام...

کتاب مرجع و خود آموز خود هیپنوتیزم

کتاب مرجع و خود آموز خود هیپنوتیزم

کتاب مرجع و خود آموز خود هیپنوتیزم

حجم:2563KB | بازدید :6

کتاب مرجع و خود آموز خود هیپنوتیزم   سلام ؛ کتاب مرجع و خود آموز خود هیپنوتیزم کتابی که بصورت حرفه ای و کاملا عملی به مبحث بزرگ و سرنوشت ساز خود هیپنوتیزم که می تواند کل زندگی مادی و معنوی انسان را در بر گیرد ، پرداخته است . قیمت اصلی این کتاب 198000...

مقاله دستگاه تناسلی زن

مقاله دستگاه تناسلی زن

مقاله دستگاه تناسلی زن

حجم:2551KB | بازدید :21

مقاله دستگاه تناسلی زن + عکس های مربوطه ساختارهای داخلی دستگاه تناسلی زن ( تخمدان ها ، لوله های حمل تخمک ، رحم و مهبل ) در یک سوم پایینی شکم قرار دارند . تخمدان ها ، حاوی ... . فهرست مطالب مقاله دستگاه تناسلی زن : دستگاه تناسلی زن تغییرات حاصل از بلوغ در...